TESZ Győr- Moson-Sopron Megyei Szövetsége: Tevékenység a 2017-es évben

A GYMSM TESZ célja: azon helyi civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik
a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását,
célkitűzéseinek megvalósítását, a megye és Magyarország fejlődése és lakosainak jobb
életkörülményei érdekében

 

Győr- Moson-Sopron Megyei Társadalmi Egyesülések Szövetsége
Tevékenység a 2017-es évben

A GYMSM TESZ célja: azon helyi civil szervezetek tömörítése, melyek fő feladatuknak tekintik
a tagságuk egyéni céljainak megvalósulásán túl, a helyi önkormányzat támogatását,
célkitűzéseinek megvalósítását, a megye és Magyarország fejlődése és lakosainak jobb
életkörülményei érdekében. Biztosítani kívánja a tagszervezetei és az önkormányzat közötti
kapcsolatok megerősítését, elmélyítését. Segíteni kívánja az önkormányzati
munkabizottságok munkáját azon keresztül is, hogy a civil szféra javaslatait, véleményét
közvetlenül biztosítani tudja részükre. Fontos feladat, az együttműködés keretén belül egymás
jobb megismerése, a tapasztalatok, munkamódszerek átadása. Szorgalmazza az állami
kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és az érdekérvényesülés lehetőségeit az
állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös
érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán. Kiemelt feladatának tekinti a civil
szféra megerősítését, fórumot biztosítani a tagság eszmecseréjéhez, szakmai és közéleti
vitáihoz, és ezzel is elősegíteni a helyi társadalmi közélet és művelődéspolitika alakítását. Az
általános műveltséget gyarapítva, anyanyelvi kultúrát ápolva a művelődés eszközeivel is a
hazai demokratizálódási folyamat, a jogállamiság, a fejlett civil társadalom létrehozását
segíteni. Figyelemmel kíséri a régió fejlődését és eszközeivel igyekszik azt segíteni. Együtt kíván
működni mindazon civil szervezetekkel, melyeknek célkitűzései megfelelnek ezen elveknek. A
határokon átnyúló együttműködés révén hozzá kíván járulni a határon túli magyarság életének
fejlődéséhez, gazdagításához. Céljai megvalósítása érdekében igényli a szervezeten kívüli
polgárok, értelmiségiek és más szakemberek közreműködését, igyekszik őket tevékenységeibe
bevonni.

A GYMSM TESZ tapasztalata alapján a megyében található települések felnőtt és nyugdíjas
lakossága közötti aktív jó kapcsolat megmaradásához szükséges az újabb generáció bevonása
is. Az ifjúsági korosztályban a kortárscsoportban eltöltött időnek nagy jelentősége van, fontos,
hogy erős és jó kapcsolatrendszerből álló közösségek jöjjenek létre. A hazai elöregedő
településekben a jó közösségeknek településmegtartó szerepe is lehet. Fontos számunkra,
hogy ifjúsági közösségek jöjjenek létre, elő kívánjuk segíteni a történelmi ismeretek
gyarapodását, a kapcsolatteremtő képesség növekedését, a határon túli kapcsolatrendszer
kialakulását és a nemzeti tudaterősítő ismeretek átadását.

A GYMSM TESZ eddigi tevékenysége során különös figyelmet fordított a fiatalok
fogyasztóvédelmi oktatására, nevelésére. Számos olyan programban vettünk részt , amely
főként a középiskolások tudatos fogyasztóvá válását segítette elő. Több iskolában tartottunk
tájékoztató előadást a vásárlói szokások, a fogyasztóvédelem alapvető kérdései, mindennapi
pénzügyeink témakörökben. Aktív segítséget nyújtottunk a Kisalföld Fogyasztóvédelmi
Egyesület által szervezett középiskolásoknak szóló fogyasztói vetélkedőjének
megszervezésében. Ezeken a versenyeken úgy a kérdések összeállításában, mint a versenymegrendezésében, zsűrizésben egyesületünk vezető tisztségviselői, tagjai, önkéntesei aktív
szerepet vállaltak.

Szervezetünk ernyőszervezetként működve elsősorban a társadalmi és határon túli
összefogást, összetartozás segítését, kialakítását tekinti fő tevékenységének. 3 nemzetközi
projektet valósítottunk meg, egyik fő projektünk:” Erdélyi szegény sorsú gyermekek 1 hetes
táboroztatása ” volt. (ezt a programunkat immáron 4 éve, minden évben megszervezzük)
Mindezt a Sepsiszentgyörgyi partnereinkkel illetve önkénteseinkkel valósítottuk meg. Gondot
fordítunk a helyi rászorultakra, több éves kisebb szociális megmozdulásra tettük fel a koronát
a már évek óta megtartott karácsony előtt „szeretetkalács” ételosztással, amikor a helyi
polgárőrséggel, önkormányzattal, és több más civilszervezettel együtt meleg ételt és
ajándékcsomagot osztottunk a rászorultaknak. Itt együttműködtünk a fenti szervezeteken túl
a helyi hajléktalan szállók vezetőségével és egyházi karitatív szervezetekkel, akik segítségével
látókörünk kibővült, és az általunk ismert és patronált szociálisan rászorulók mellett újabbakat
fedeztünk fel, és láttunk el. A meleg étel szokás szerint elfogyott, ami az adományból készített
ajándékcsomagokból megmaradt, azt a program végén kivittük a helyi GYIVI-be, ahol
államigondozott gyermeket nevelnek, és a Magyar Karitász kebelén dolgozó szervita
nővérekhez, akik nehéz sorsú roma családok patronálásával foglalkoznak.
Szervezetünk azt vallja, igen is szükség van a társadalmi összefogásra, a nehéz körülmények
között élő emberek, kiemelten a fiatalkorúak támogatására, segítésére. Ezt mi programok
rendezésével, kommunikációs segítségnyújtással próbáljuk megoldani. Tájékoztató, szórólap
anyagokat készítünk, életviteli tanácsadást tartunk, főleg a szenvedély betegségek káros
hatásairól.

Társadalmi hatása programjainknak elsősorban az, hogy a szegényebb sorsú emberek is
kaphassanak némi vigaszt mindennapjaikban, segítséget a problémáikban, és hogy a
munkánkban résztvevők, és a programjaink célcsoportja egyaránt felelősségteljes életet
tudjon élni, támaszt, tanácsot kapjanak mindennapjaik megéléséhez, még ha szegényebb
településekről, országból érkeznek is. Munkatársaink, önkénteseink képet kapnak azokról a
helyzetekről, amelyekkel a mindennapjaikban nem találkoznak, és megtanulják ezeket kezelni,
és a kellő időben segítséget nyújtani.

A Földművelésügyi Minisztérium ÉlfF/898/2015. számú parlagfű-mentesítési pályázata
kapcsán, a Sarródi Önkormányzattal együttműködésben 2017.-ben is elvégeztük a projektben
vállalt parlagfűmentesítési munkálatokat. Ezt a 2017-es évben a minisztérium 2 kisebb a
célhoz kapcsolódó, nyertes pályázattal ismerte el.

Tisztelettel GYMSM TESZ vezetősége